wdrożenia

Warszawa

Dla ZDM warszawa na zlecenie LUG S.A. Studio DL realizuje 2-etapowy projket  kompletnej modernizacji oświetlenia ulicznego. W ramach projektu wykonywana jest inwentaryzacja infrastruktury oświetleniowej oraz geometrii dróg niezbędnej do wykonywania obliczeń fotometrycznych. Z tego powodu w aplikacji znalazły sie takie dane jak: strumienie, optyki i moce opraw, przynależność do zarzadcy, etap modernizacji, kodowanie punktów opraw oraz dane historyczne opraw.

Poznań

Projekt zaczął się od masterplanu Starego Rynku,a  w kolejnym etapie rozrósł się do przestrzeni całego miasta. W tym projekcie powstały reguły oświetleniowe całego miasta i co ważneijszych obiektów i placów. Aplikacja oprócz danych o oświetleniu drogowym takich jak: temperatura światła, rodzaj i wysokosć montarzu oprawy, klasyfikacji dróg, zawiera również karty oświetlenia wybranych budynków i placów. Warto również wspomnieć o kartach dzielnic, gdzie zgromadzono wytyczne oświetleniowe chrakterystyczne dla najbardziej charakterystycznych założeń urbanistycznych Poznania.

Den Haag

Pierwszy cyfrowy masterplan w historii. Został przygotowany na bazie danych dotyczących opraw oświetleniowych zapisywanych przez miasto Den Haag w pamięci cyfrowej (na platformie GIS). Funkjonuje jako aplikacja otwierana w przeglądarce internetowej, w której można wyświetlić wszystkie informacje i w razie potrzeby pobrać dane dotyczące danej ulicy w formie kart ulic przygotowanych w pdf, które aplikacja samodzielnie generuje.

Świnoujście

Projekt skupiajacy sie na modernizacji oświetlenia ulicznego. W stanie aktualnym zinwentaryzowano w mieście 5172 oprawy oświetlenia ulicznego, z czego  aż 60% z nich to wyładowcze źródła oświetlenia. Stwierdzono prześwietlenia wynoszące nawet 200–300% w odniesieniu do obowiązujących wymagań. Przeprowadzona analiza energetyczna wykazała wysoki potencjał oszczędności nawet na poziomie 70%. Opracowano wytyczne oświetlenia poszczególnych dzielnic, obszarów i traktów. Wszystkie dane oświetleniowe i estetyczne znalazły sie w aplikacji.

Ostrów Wielkopolski

Przygotowano wstępny plan dla dwóch dzielnic miasta, gdzie wprowadzono nowe wytyczne oświetlenia ulicznego oraz iluminacji. Aplikacja została uzbrojona o standardowe karty ulic, obiektów i placów.  Oprócz tego, przy okacji wprowadzania nowego narzędzia, przeprowadzono serię wykłądów i warsztatów zarówno z obsługi narzędzia ILS jak i budowania świadomości oświetleniowej.

Stuttgart

Projekt obejmujący teren całego miasta. W tym projekcie powstały reguły oświetleniowe dla całego obszaru opracowania i wielu charakterystycznych obiektów i placów. Aplikacja zostałą uzupełniona o dane oświetleniowe na stan aktualny oraz dane docelowe. Dane można pobrać w formie przejrzystych i bogatych w treści kart, w zalezności od celu są to karty obiektów, placów, ulic czy dzielnic.