CELE I KORZYŚCI MASTERPLANU

JAK TWORZYĆ ZYSKI I BUDOWAĆ WIZERUNEK?​

Miasto jest tworem architektury, obiektem przestrzennym – w dużej skali. Przez wieki kształtuje się jego obraz, który nosi w sobie doświadczenia z przeszłości, dzięki czemu jest rozpoznawalny. Im większa taknka tym trudniej obarnąć ja w całości. Masterplan to rozwiązanie kompleksowe traktujące obszar jako całość ale i zagłębiajace sie w detale. Podejście holistyczne gwarantuje szeroki wachlarz korzyćni z perspektywy miasta, użytkownika, wpływa an poczucie bezpieczeństwa i równowagę biologiczna.

BEZPIE

CZEŃ

STWO

· Smart light, Zmniejszenie przestępczości
· Lepsza rozpoznawalność twarzy
· Lepsza rozpoznawalność otoczenia
· Dobre produkty- mniejsza awaryjność.

· Stosowanie światła tam, gdzie jest potrzebne, wtedy, gdy jest potrzebne i w takiej ilości jak jest potrzebne – Redukcja zaśmiecenia światłem, Redukcja CO2
· Zdolność do monitorowania środowiska – zanieczyszczenie światłem w chronionych terenach zielonych (Natura 2000, korytarze ekologiczne, duże obszary zielone)
· Wytyczne ograniczające świecenie z ulic w obszar terenów zieleni
· Oświetlenie sterowane w nocy (automatyczne wyłączanie oświetlenia w terenach zieleni)
· Inteligentne sterowanie zmniejsza wpływ światła na zakłócenie życia flory i fauny.

PERSPE
KTYWA UŻYTKO
WNIKA

· Usystematyzowanie sposobu oświetlania przestrzeni miejskich
· Uczytelnienie miasta poprzez rozświetlenie fasad dzięki zastosowaniu komponentu LL
· Poprawa identyfi kacji i turystycznej atrakcyjności miasta oraz wzmocnienie tożsamości miasta poprzez wprowadzenie komponentu CL
· Łatwa orientacja w terenie miasta w nocy poprzez właściwe podkreślenie punktów orientacyjnych i tras komunikacyjnych
· Lepsza wizualna komunikacja dzielnic i głównych ciągów komunikacyjnych, uczytelnienie dróg kierowcom
· Dopasowanie warunków oświetleniowych zgodnie z danym użytkowaniem terenu
· Podniesienie jakości oświetlenia w mieście i postrzegania tej przestrzeni poprzez usystematyzowanie takich parametrów jak barw światła, forma oprawy oświetleniowej, luminancji, wysokość punktów świetlnych, jakości odwzorowywania kolorów.

· Wprowadzenie ładu wizualnego w dzień i ładu świetlnego nocą oraz kontrola rozwoju systemu oświetleniowego miasta – spójny obraz nocny
· Nadanie niepowtarzalnego charakteru miastu spośród innych go otaczających.
· Poprawa marketingowego wizerunku miasta na zewnątrz.
· Wprowadzenie ścieżek światła oraz wyeksponowanie elementów/obiektów związanych z mentalna mapą miasta.
· Wyodrębnienie głównych osi miasta – czytelność struktury miasta, prowadzenie turystów, spójne oświetlenie iluminacyjne – hierarchia obiektów
· Wyodrębnienie dystryktów, ścieżek światła, charakteru obszarów historycznych, nowoczesnych